Provozovatel webových stránek:

Dr. High s.r.o.
IČ: 091 22 613
DIČ: CZ09122613
Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice

100 00 Praha 10

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
pod spisovou značkou C 331272

 + 420 773 464 368

 info@drhigh.cz

Jednatelé: Michal Hyka, David Kunst

Prokuristé: Filip Heger, Michael Kunst

(dále jen „Společnost“)

Obsah webových stránek:

Informace a materiály zveřejněné na těchto webových stránkách tvořících webové sídlo Společnosti (dále jen „Webové stránky“) mají výhradně informativní charakter. Společnost je oprávněna tyto informace a/nebo materiály kdykoliv bez předchozího upozornění jednostranně měnit a/nebo aktualizovat. Společnost nenese odpovědnost za obsah Webové stránky, pokud se jedná o správnost, úplnost a aktuálnost informací a materiálů, které jsou na Webových stránkách zveřejněny. Zároveň, Společnost nenese odpovědnost ani za vstup, prohlížení a/nebo používání těchto Webových stránek, jako ani za škodu, která by mohla v této nebo jakékoli jiné souvislosti se vstupem, prohlížením a/nebo použitím Webových stránek včetně jejich obsahu a/nebo informací
a/nebo materiálů zveřejněných na Webových stránkách, uživatelům těchto Webových stránek
a/nebo jiným osobám vzniknout.

Společnost je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném a účinném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění oprávněným vykonavatelem práva duševního vlastnictví k autorským dílům, z kterých jsou tvořeny tyto Webové stránky (vizualizace grafiky, grafického uživatelského rozhraní, zdrojového kódu, atd.), a to včetně fotografií, informací a materiálů, které jsou na těchto Webových stránkách zveřejněny. Společnost tímto uděluje uživatelům Webových stránek souhlas k uložení a/nebo tisku těchto Webových stránek, a to výlučně pro osobní a nekomerční účely. Jakékoliv jiné šíření, kopírování nebo změna obsahu těchto Webových stránek, včetně informací a materiálů, které jsou na těchto Webových stránkách zveřejněny, je bez předchozího písemného souhlasu Společnosti zakázáno.

Níže uvádíme autory fotografií zveřejněných na těchto webových stránkách:

Radek Lepka, IČ: 444 66 081, datum narození 29.10.1965, pobyt a bydliště Dukelských hrdinů 330, Lanškroun - Žichlínské předměstí, 563 01 Lanškroun.

E-mailová komunikace:

E-mailové zprávy odeslané z domény Společnosti drhigh.cz jsou před jejich odesláním zkontrolovány antivirovým programem. Přesto Společnost doporučuje zkontrolování uvedených e-mailových zpráv (včetně jejich příloh) pro případ možného zavirovaní těchto zpráv v době jejich doručování. Společnost neodpovídá za jakoukoliv případnou virovou kontaminaci uvedených e-mailových zpráv.

Informace, které jsou obsahem e-mailové zprávy odeslané z domény Společnosti drhigh.cz, jsou důvěrné a jsou určeny výhradně jednomu nebo několika příjemcům uvedeným v záhlaví příslušné e-mailové zprávy (dále jen „Oprávněný adresát“) a mohou být předmětem ochrany osobních údajů, osobnostních práv, obchodního tajemství, autorských práv nebo jiných právních výsad
a/nebo zákazu vyhotovování kopií. Zveřejňování, rozšiřování nebo zhotovování kopií takové e-mailové zprávy jinou osobou, než Oprávněným adresátem je protiprávní. Společnost žádá osoby, jimž byla e-mailová zpráva doručena a které nejsou Oprávněným adresátem o její bezodkladné zaslání zpět odesílateli nebo o oznámení doručení takové e-mailové zprávy na telefonní číslo Společnosti +420 773 464 368, a zároveň o následné odstranění e-mailové zprávy z počítače takové osoby.

Ochranné známky:

Název a grafické logo Společnosti představují registrovanou ochrannou známku ve smyslu zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném a účinném znění. Jakékoliv šíření, kopírování nebo jiné používání názvu nebo grafického loga Společnosti bez předchozí písemného souhlasu majitele ochranné známky je přísně zakázáno.